Giới thiệu Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực
  Thể lệ viết và gửi bài Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực
Tạp chí Khoa học Phát triển Nhân lực
Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực số 05 (05) 2021

 TẠP CHÍ KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

- SỐ 05 (05) 2021 -

 

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

GS.TS. Hoàng Chí Bảo - Khát vọng Việt Nam - khát vọng phát triển bền vững và hiện đại hóa đất nước - 5

TS. Nguyễn Văn Thắng - Phương pháp tập hợp lực lượng xây dựng và bảo vệ chế độ mới của Hồ Chí Minh - giá trị thực tiễn - 13

ThS. Nguyễn Hữu Hoàng, TS. Trần Văn Huấn - Phản bác một số quan điểm sai trái, thù địch và chống phá về nền tảng tư tưởng của Đảng và những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử sau 35 năm đổi mới của Việt Nam - 20

ThS. Thạch Kim Hiếu - Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh - 36

 

TRIẾT - CHÍNH TRỊ HỌC

 

PGS.TS. Trần Mai Ước - Những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến xây dựng và phát triển con người Việt Nam - 42

TS. Nguyễn Thị Toàn Thắng - Quan điểm “lao động bị tha hóa” của Các Mác trong nền kinh tế dưới sự tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 - 52

 

VĂN HÓA - XÃ HỘI HỌC

 

TS. Huỳnh Văn Sinh - Chặng đường 10 năm xây dựng nông thôn mới tại Thành phố Hồ Chí Minh qua ý kiến đánh giá của người dân - định hướng trong thời gian tới - 62

ThS. Đỗ Thị Liên - Hoạt động công tác xã hội với người khuyết tật ở một số quốc gia Châu Á và Việt Nam - 73

 

KHOA HỌC GIÁO DỤC

 

TS. Hà Thị Thùy Dương - Vận dụng những điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIII vào giảng dạy môn Chủ nghĩa xã hội khoa học - 81

Thể lệ viết và gửi bài Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực

 

 
CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  

Xem tin theo ngày

Ngày