Giới thiệu Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực
  Thể lệ viết và gửi bài Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực
Tạp chí Khoa học Phát triển Nhân lực
Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực số 04 (04) 2021

 TẠP CHÍ KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

- SỐ 04 (04) 2021 -

 

TRIẾT - CHÍNH TRỊ HỌC

 

TS. Trần Thị Hà Vân - Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - 5

 

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc - Phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng - 13

ThS. Phạm Thị Huyền Ngân - Cơ hội và thách thức trong thu hút đầu tư nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay - 19

 

KINH TẾ HỌC - QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

 

ThS. Hà Thanh Hương, TS. Nguyễn Hữu Sơn - Giải quyết các mối quan hệ trong đổi mới quản lý của chính quyền đô thị ở Thành phố Hồ Chí Minh - 26

ThS. Đậu Ngọc Linh - Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 trong công tác cải cách hành chính tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay - 33

 

VĂN HÓA - XÃ HỘI HỌC

 

TS. Nguyễn Đệ, TS. Bùi Thị Ngọc Trang - Đấu tranh chống âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc của các thế lực thù địch trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện nay - 44

TS. Nguyễn Hồng Điệp, ThS. Nguyễn Thiện Đạt - Nâng cao văn hóa công vụ dựa trên đạo đức công vụ ở nước ta hiện nay - 53

ThS. Trịnh Xuân Thắng - Công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam - sự cần thiết và các giải pháp xây dựng lực lượng dân vận trong đồng bào dân tộc thiểu số - 61

 

KHOA HỌC GIÁO DỤC

 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thơ - Kinh nghiệm nghiên cứu và xây dựng văn hóa học đường Châu Âu - 69

 

Thể lệ viết và gửi bài Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực 

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  

Xem tin theo ngày

Ngày