Giới thiệu Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực
  Thể lệ viết và gửi bài Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực
Tạp chí Khoa học Phát triển Nhân lực
Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực số 03 (03) 2021


TẠP CHÍ KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC
- SỐ 03 (03) 2021 –


TRIẾT - CHÍNH TRỊ HỌC
 
PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Lý luận kinh tế của Karl Marx trong kinh tế thị trường - 5 
 
NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀ THỰC TIỄN THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung - 91 năm Đảng Cộng sản Việt Nam giương cao ngọn cờ đoàn kết dân tộc - 18
 
TS. Bùi Ngọc Hiền - Xây dựng đội ngũ cán bộ trong bối cảnh phát triển mới - 31
 
ThS. Nguyễn Thị Hà - Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng - bài học từ thực tiễn cách mạng Việt Nam - 39

KINH TẾ HỌC - QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

TS. Cao Quốc Việt - Tư duy thiết kế trong đổi mới sáng tạo chương trình đào tạo: lý thuyết và hàm ý áp dụng cho các tổ chức giáo dục đại học - 47 

VĂN HÓA - XÃ HỘI HỌC

ThS. Văn Nam Thắng - Đấu tranh chống âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc của các thế lực thù địch trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện nay - 59
 
KHOA HỌC GIÁO DỤC 

PGS.TS. Nguyễn Văn Y - Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với giáo dục Việt Nam - 65
 
TS. Nguyễn Thị Hiền Oanh - Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đức và tài đối với cán bộ quản lý giáo dục trong giai đoạn hiện nay – 69


 
 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  

Xem tin theo ngày

Ngày