SỐ LƯỢT TRUY CẬP
LIÊN KẾT WEB

Giải thích thuật ngữ, nội dung một số chỈ tiêu thống kê đầu tư
Explanation of terminology, content of some statistical indicators on investment

4.01 Vốn đầu tư thực hiện theo giá thực tế
Investment at current prices

4.02 Cơ cấu vốn đầu tư thực hiện theo giá thực tế
Structure of investment at current prices

4.03 Vốn đầu tư xây dựng cơ bản phân theo nguồn vốn và phân theo ngành kinh tế
Investment outlays by investment source and kind of economic activity

4.04 Tốc độ phát triển vốn đầu tư xây dựng cơ bản phân theo nguồn vốn và phân theo ngành kinh tế (Năm trước = 100)
Index of investment outlays by investment source and kind of economic activity (Previous year = 100)

4.05 Cơ cấu vốn đầu tư xây dựng cơ bản phân theo nguồn vốn và phân theo ngành kinh tế
Structure of investment outlays by investment source and kind of economic activity

4.06 Vốn đầu tư thực hiện thuộc ngân sách địa phương theo giá thực tế phân theo cấp quản lý
Investment of local State budget at current prices by management level

4.07 Vốn đầu tư thực hiện thuộc ngân sách địa phương theo giá thực tế phân theo ngành kinh tế
Investment of local State budget at current prices by kind of economic activity

4.08 Tốc độ phát triển vốn đầu tư thực hiện thuộc ngân sách địa phương theo giá thực tế phân theo ngành kinh tế
Index of investment of local State budget at current prices by kind of economic activity

4.09 Cơ cấu vốn đầu tư thực hiện thuộc ngân sách địa phương theo giá thực tế phân theo ngành kinh tế
Structure of investment of local State budget at current prices by kind of economic activity

4.10 Giấy phép cấp cho xây dựng và sửa chữa lớn nhà ở tư nhân
The licence of private housing construction and repairation

4.11 Dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép phân theo năm cấp phép
Foreign direct investment projects licensed by year licensed

4.12 Dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài cấp phép mới năm 2010
Foreign direct investment projects licensed in 2010

4.13 Dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài điều chỉnh vốn năm 2010
Foreign direct investment projects revised capital in 2010

4.14 Dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài rút giấy phép năm 2010
Foreign direct investment projects with licenses recuperated in 2010

4.15 Dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực đến 31/12 hàng năm
Foreign direct investment projects till valid as of annual 31 December

4.16 Dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài còn hiệu lực đến 31/12/2010 phân theo năm cấp phép và ngành kinh tế
Foreign direct investment projects till valid as of 31 Dec.2010 by year licensed and kind of economic activity

4.17 Cơ cấu dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài còn hiệu lực đến 31/12/2010 phân theo năm cấp phép và ngành kinh tế
Structure of foreign direct investment projects till valid as of 31 Dec.2010 by year licensed and kind of economic activity

4.18 Dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài còn hiệu lực đến 31/12/2010 phân theo đối tác đầu tư chủ yếu
Foreign direct investment projects till valid as of 31 Dec.2010 by main counterparts

4.19 Cơ cấu dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài còn hiệu lực đến 31/12/2010 phân theo đối tác đầu tư chủ yếu
Structure of foreign direct investment projects till valid as of 31 Dec.2010 by main counterparts

4.20 Dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài còn hiệu lực đến 31/12/2010 phân theo thời gian hoạt động và quy mô vốn đầu tư
Foreign direct investment projects till valid as of 31 Dec.2010 by operation term and size of invested capital

4.21 Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài còn hiệu lực đến 31/12/2010 phân theo hình thức đầu tư và ngành kinh tế
Foreign direct invested capital till valid as of 31 Dec.2010 by type of investment and kind of economic activity

4.22 Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài bình quân 1 dự án còn hiệu lực đến 31/12/2010 phân theo năm cấp phép và ngành kinh tế
Average foreign direct invested capital till valid as of 31 Dec.2010 per project by year licensed and kind of economic activity

4.23 Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài bình quân 1 dự án còn hiệu lực đến 31/12/2010 phân theo đối tác đầu tư chủ yếu
Average foreign direct invested capital till valid as of 31 Dec.2010 per project by main counterparts

4.24 Khu chế xuất và khu công nghiệp
Export processing zones and industrial parks

BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI