SỐ LƯỢT TRUY CẬP
LIÊN KẾT WEB

 

LỜI NÓI ĐẦU 

FOREWORD

TỔNG QUAN KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2021
OVERVIEW ON SOCIO - ECONOMIC STATUS IN HO CHI MINH CITY IN 2021

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, ĐẤT ĐAI VÀ KHÍ HẬU
ADMINISTRATIVE UNIT, LAND AND CLIMATE

DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG
POPULATION AND LABOUR

TÀI KHOẢN QUỐC GIA, NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, NGÂN HÀNG VÀ BẢO HIỂM
NATIONAL ACCOUNTS, STATE BUDGET, BANK AND INSURANCE

ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
INVESTMENT AND CONSTRUCTION

DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ VÀ CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH CÁ THỂ
ENTERPRISE, COOPERATIVE AND INDIVIDUAL
BUSINESS ESTABLISHMENT

NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN
AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING

CÔNG NGHIỆP 

INDUSTRY

THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH 

Trade and tourism

CHỈ SỐ GIÁ

PRICE INDEX

VẬN TẢI, BƯU CHÍNH VÀ VIỄN THÔNG
TRANSPORT, POSTAL SERVICES AND TELECOMMUNICATIONS

GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ
EDUCATION, TRAINING AND SCIENCE, TECHNOLOGY

Y TẾ, VĂN HOÁ, THỂ THAO, MỨC SỐNG DÂN CƯ, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI VÀ TƯ PHÁP
HEALTH, CULTURE, SPORT, LIVING STANDARDS, SOCIAL ORDER, SAFETY AND JUSTICE

SỐ LIỆU CẢ NƯỚC 

NATIONAL DATA

BẢN ĐỒ ĐƯỜNG ĐI