định hướng phát triển
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRƯỜNG CÁN BỘ TP.HỒ CHÍ MINH

Đến năm 2010, theo định hướng của Ban Thường vụ Thành ủy, Trường Cán Bộ Thành phố sẽ được đầu tư để trở thành một Trung tâm Đào tạo Cán bộ có uy tín của Thành phố, một cơ sở nghiên cứu khoa học xã hội có chất lượng và triển vọng. Trường phấn đấu mở rộng chức năng đào tạo, bồi dưỡng, vươn tới đảm nhận chức năng đào tạo lý luận chính trị có trình độ trên Trung cấp, trở thành Trường Đại học Chính trị của Thành phố.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
TRƯỜNG CÁN BỘ TP.HỒ CHÍ MINH

Đến năm 2010, theo định hướng của Ban Thường vụ Thành ủy, Trường Cán Bộ Thành phố sẽ được đầu tư để trở thành một Trung tâm Đào tạo Cán bộ có uy tín của Thành phố, một cơ sở nghiên cứu khoa học xã hội có chất lượng và triển vọng. Trường phấn đấu mở rộng chức năng đào tạo, bồi dưỡng, vươn tới đảm nhận chức năng đào tạo lý luận chính trị có trình độ trên Trung cấp, trở thành Trường Đại học Chính trị của Thành phố.

Trên cơ sở quán triệt mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức do Nghị quyết BCHTW lần thứ 3 khóa VIII, sự nghiệp đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị phải nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có số lượng đáp ứng yêu cầu hiện tại có nguồn dự trữ dồi dào cho quá trình phát triển chất lượng cao cơ cấu phù hợp. Sự phát triển của Trường Cán Bộ Thành phố sẽ được quan sát trên một số mặt cụ thể sau đây:

A. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng:

Căn cứ vào quy định của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Nội vụ, của các Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Giáo dục Đào tạo; căn cứ vào mục tiêu đào tạo bồi dưỡng, kinh nghiệm thực tế những năm qua và nhu cầu của xã hội, cuộc sống để có dự báo hệ thống chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị phù hợp. Căn cứ trên định hướng phát triển thành một trường Đại học Chính trị, chương trình Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ công chức trong những năm tới có thể được quy vào các khối lớn:

·         Khối Lý luận Chính trị

- Lý luận Chính trị trung cấp.
- Lý luận Chính trị Cao cấp cho Cán bộ ở Thành phố.
- Cử nhân Chính trị chuyên ngành hệ chính quy 4 năm.
- Cử nhân Chính trị chuyên ngành cấp bằng thứ hai 2,5 năm.
- Cử nhân Chính trị chuyên ngành hệ tại chức cho cán bộ quản lý trong quy hoạch.
- Liên kết đào tạo trình độ trên Đại học các chuyên ngành Chính trị.

·         Khối Quản lý Hành chính nhà nước

- Trung học Hành chính ngạch Thư ký.
- Trung học Pháp lý.
- Cử nhân Hành chính chính quy hệ 4 năm.
- Cử nhân Hành chính cấp bằng thứ hai hệ 2,5 năm.
- Cử nhân Hành chính tại chức cho cán bộ quản lý trong quy hoạch của Thành phố.

·         Khối nghiệp vụ chuyên môn

- Chương trình đào tạo Giám đốc Doanh nghiệp.
- Chương trình đào tạo Giám đốc dự án.
- Chương trình đào tạo cán bộ quản lý nhân lực cho các khu chế xuất, khu công nghiệp.
- Chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành Công tác xã hội...
- Các chương trình nghiệp vụ Ngoại ngữ và Vi tính chuyên nghành.

B. Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên của Trường được phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng, trong đó chất lượng là một yêu cầu ưu tiên số một. Đội ngũ giảng viên phải thực sự mạnh về chuyên môn, tinh về chất lượng và có đủ bản lĩnh về chính trị, gương mẫu về đạo đức và có phương pháp giảng dạy thuyết phục.

Hiện nay, Trường Cán bộ thành phố, một trong đầu mối quan trọng của công tác đào tạo nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị thành phố. Trường hiện có 63 giảng viên, đòi hỏi trong thời gian tới cần 150 - 180 người. Trước mắt, kể cả lâu dài, để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức theo quy mô trên, thành phố phải sử dụng hết năng lực của đội ngũ giáo viên hiện có, có kế hoạch, cơ chế để tuyển dụng, đào tạo, đào tạo tiếp, đào tạo lại đội ngũ giáo viên kể cả đào tạo trong nước và bồi dưỡng ở nước ngoài. Thực hiện sự phối hợp giữa giảng dạy với nghiên cứu khoa học trong trường.

Trực tiếp tác động đến quy mô đào tạo bồi dưỡng trước mắt là vấn đề đổi mới tổ chức dạy học, phương pháp dạy học. Sỉ số của các lớp trước đây thường từ 150 - 200 người thì hiện nay đã thực hiện được 80 - 100; trong tương lai gần sỉ số lớp học sẽ là 40 - 50 người, đặc biệt có những lớp từ 10 - 20 người.

Để đổi mới được tổ chức dạy học, phương pháp dạy học cần phải đầu tư nhiều hơn. Đào tạo Cán bộ lãnh đạo phải thật sự hiệu quả trên cơ sở cơ cấu hợp ký về số lượng giảng viên. Trong những năm tới, tỉ lệ Giảng viên/Học viên phải là 1/20 và tiến dần đến 1/10.

Giảng viên trường Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm tới phải vừa là một nhà lý luận, một nhà nghiên cứu, một nhà giáo tâm huyết yêu nghề, một giảng viên Đại học thực thụ, một báo cáo viên cấp thành phố, một cán bộ bản lĩnh...

Trong những năm trước mắt và đến năm 2010, Trường Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đầu tư cho việc xây dựng một đội ngũ giảng viên có trình độ cao, có ý luận chính trị vững vàng, có bản lĩnh nghề nghiệp, có đạo đức cách mạng, có trình độ thực tiễn, có phương pháp giảng dạy phù hợp đối tượng và yêu cầu đổi mới. Phấn đấu đến năm 2010, giảng viên Trường Cán bộ đủ tầm cỡ tham gia vào các chương trình lý luận quan trọng, là chỗ dựa đáng tin cậy của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố trong việc xây dựng các nghị quyết, các chủ trương lớn trên địa bàn thành phố, ngang tầm với các giảng viên các trường Đại học về uy tín giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Đến năm 2010, giảng viên của trường đủ sức đảm nhận toàn bộ chương trình chuyên nghành như theo cơ chế tín chỉ của Đại học Quốc gia thành phố.

Trường Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, cả nước nói chung đang tích cực hội nhập APTA và chuẩn bị các điều kiện để hội nhập WTO, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động hội nhập kinh tế khu vực và thế giới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội IX của Đảng trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp. Khả năng thực tế của Trường Cán bộ Thành phố đang đứng trước những thuận lợi, những cơ hội để nâng cao chất lượng hoạt động nói chung và lực lượng giảng viên nói riêng. Căn cứ vào nhiệm vụ được cấp trên giao từ chức năng của trường, trên cơ sở dự kiến những thuận lợi và khó khăn khách quan, chủ quan và tình hình thực tế của trường. Phương hướng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên của trường trong những năm tới là: Phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ giảng viên có trình độ đi trước so với mặt bằng chung của cả nước ít nhất 5 năm nhằm đáp ứng yêu cầu của Thành phố, phấn đấu đến năm 2010 toàn thể giảng viên đạt trình độ chính trị cao cấp, có học vị thạc sĩ chuyên nghành trở lên, có trình độ thực tiễn và nghiên cứu khoa học lý luận - ứng dụng nhất định, có phương pháp giảng dạy đáp ứng được yêu cầu đổi mới và đối tượng học viên.

C. Cơ sở vật chất

·         Xây dựng mới Trường Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trên mặt bằng tổng thể đã được UBND Thành phố phê duyệt gồm nhiều hạng mục phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ cho Thành phố theo tiêu chuẩn của một trường Đại học.

·         Xây dựng khu Hành chính cho 200 người làm việc.

·         Khu học tập và cơ sở nghiên cứu với lưu lượng thường xuyên 5000 học viên mỗi ngày, phục vụ cho hai loại tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn sinh viên và tiêu chuẩn cán bộ công chức.

·         Xây dựng Thư viện trung tâm với các phòng đọc cho 200 người và các hạng mục khác theo tiêu chuẩn Quốc gia và Quốc tế.

·         Khu Ký túc xá Học viên.

·         Khu Ký túc xá Cán bộ, công chức.

·         Khu Nhà khách giảng viên.

·         Khu Công trình phục vụ sinh hoạt: Nhà ăn, Nhà bếp, Y tế...

·         Khu Thể dục thể thao.

·         Khu Công trình kỹ thuật, kho tàng, bãi xe...

Trang bị thiết bị hiện đại theo tiêu chuẩn của trường Đại học.

D. Cơ cấu Tổ chức

Ban Giám hiệu.
Đảng ủy và các Đoàn thể.
Các đơn vị trực thuộc:

·         Các Khoa

1/ Khoa Triết.
2/ Khoa Chính trị.
3/ Khoa Tâm lý - Văn hóa - Xã hội học.
4/ Khoa Xây dựng Đảng.
5/ Khoa Lịch sử Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh.
6/ Khoa Quản lý Hành chính.
7/ Khoa Nhà nước - Pháp luật.
8/ Khoa Dân vận.
9/ Khoa Kinh tế chính trị.
10/ Khoa Tin học - Ngoại ngữ.

·         Các Trung tâm

1/ Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Nghiệp vụ Ngoại ngữ và Tin học.
2/ Trung tâm nghiên cứu, đào tạo và tư vấn ISO trong dịch vụ Hành chính.

·         Các Phòng

1/ Phòng Đào tạo.
2/ Phòng Tổ chức - Hành chính.
3/ Phòng Kế hoạch Tài chính - Quản trị.
4/ Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên.
5/ Phòng Quản lý khoa học - Quan hệ đối ngoại.
6/ Phòng Tư liệu - Thư viện.
 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
Tuyển sinh và thông báo
Thông báo tuyển sinh đại học, hình thức vừa làm vừa học, văn bằng 1, đợt 2, năm học 2020 - 2021


  Thông báo chiêu sinh các khóa bồi dưỡng Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên chính năm 2021
  Thông báo chiêu sinh các khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2021
Tạp chí Khoa học phát triển nhân lực
Tạp chí Phát triển Nhân lực số 01 (01) 2021


  Tạp chí Phát triển Nhân lực số 03 (68) 2020
  Tạp chí Phát triển Nhân lực số 02 (67) 2020
Ý kiến trao đổi
Bí quyết để học các khóa học trực tuyến một cách hiệu quả (ThS. Nguyễn Ngọc Bảo)


  Thực trạng và giải pháp nhằm phát huy tính tích cực học tập các môn lý luận chính trị của sinh viên Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh (ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền)
  Sự khác nhau giữa thể thức văn bản Đảng và thể thức văn bản Quản lý Nhà nước (ThS. Nguyễn Thị Ngọc)
Hoạt động đào tạo
Bế giảng 02 lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính H817, H818

Sáng ngày 06 tháng 4 năm 2021, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị Quận 8 tổ chức lễ Bế giảng và phát bằng tốt nghiệp cho học viên 02 lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ vừa làm vừa học H817, H818 được diễn ra tại Trung tâm bồi dưỡng Chính trị Quận 8.


  Khai giảng lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức dành cho lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 4
  Khai giảng 04 lớp đào tạo trình độ thạc sĩ
Số lượt truy cập
28923473
Liên kết web

        RSS  MAIL Nhận tin bằng Widget  Điện thoại di động